בדף זה תוכלו למצוא את החלטות ממשלת ישראל החל משנת 2004 הנוגעות לרעידות אדמה, עורף וחירום. לחיצה על כותרת ההחלטה תעביר אתכם לאתר משרד ראש הממשלה שם תוכלו לקרוא את תוכן ההחלטה.

בדף תוכלו למצוא שתי טבלאות המכילות החלטות ממשלתיות:

  • הטבלה הראשונה מפרטת את החלטות ממשלת ישראל משנת 2004 ועד היום
  • הטבלה השנייה מפרטת את החלטות ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה

החלטות ממשלת ישראל

שנהתאריךמס' החלטהכותרת ההחלטה
201812/94162מינוי מנהל רשות החירום הלאומית (רח"ל)
29/74079היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים: יישום ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית
19/73990הצעת חוק שירות עבודה בשעת-חירום (תיקון – צוותי חירום יישוביים), התשע"ח-2018
21/63895הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – שיחה למוקדי חירום), התשע"ח-2018
10/63866תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים בשנים 2018 – 2030
3/63856הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה
15/43742סיוע ליישובים ולרשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי הבולענים ותיקון החלטת ממשלה
11/13439מערך הרגולציה ברשות הארצית לכבאות והצלה
201717/123270איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי 2. מתן פטור ממכרז למשרת ראש מערך הסייבר הלאומי 3. הוספת משרת ראש מערך הסייבר הלאומי לתוספת לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה
10/93028סיוע לקהילה היהודית ביוסטון עקב נזקי סופת ההוריקן הרווי
3/93011הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה
18/62750עדכון תורת ההפעלה המשולבת בנושא הטיפול באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל
3/52625הכרזה על אסון טבע לפי חוק פיצוי נפגע אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט -1989
2/42591העברת האחריות להפעלת יכולות כיבוי אש מהאוויר ממשרד הביטחון למשרד לביטחון הפנים
201611/122156תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2017 – 2018
8/122138תכנית מתאר ארצית – שינוי הוראות בנושא חישוב שטחים במסלול הריסה ובנייה מחדש – תמ"א 38/3/א
17/112057הצעת חוק הגנה על עובדים בעת אירוע אסון המוני, התשע"ו-2016
3/112023העברת האחריות לטיפול בקבורת חללים יהודיים וקבורה אזרחית (בני ספק וחסרי דת) בשעת חירום ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת
30/102017שיפור המוכנות למצבי חירום
27/102007תכנון המשק החיוני של המדינה לשעת חירום והפעלתו בשעת חירום – תיקון החלטת ממשלה
11/81824קידום פעילות הממשלה והמגזר הפרטי לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה – תיקון החלטת ממשלה
29/71776משרת יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה – ביטול פטור מחובת מכרז וגריעה מרשימת המשרות שבתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959
7/71624העברת רכבי כיבוי מפיקוד העורף לרשות הארצית לכבאות והצלה
17/51459העברת סמכויות בטיחות בחומרי נפץ במפעלי מערכת הביטחון משר הכלכלה והתעשייה לשר הביטחון
3/1926אישור מינוי ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר
20158/11670אישור מינוי ראש רשות החירום הלאומית במשרד הביטחון (רח"ל)
25/10595ועדת שרים לעניין מוכנות הזירה האזרחית למצבי חירום
3/9513הכרזה על אסון טבע לפי חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989
6/8447הצעת חוק העונשין (תיקון – פנייה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה), התשע"ה-2015 של חה"כ ניסן סלומינסקי (פ/1246)
23/7חק/114הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים, התשע"ה-2015 של ח"כ משה גפני ואורי מקלב (פ/1608)
28/6153הגדלת פוטנציאל ההון האנושי בתחום הסייבר בישראל באמצעות פרויקט "מסע"
8/12400שיקום הערבה והיערכות לאומית לטיפול באירועי זיהום סביבתיים בעקבות אירוע פריצת צינור הנפט בבאר אורה – תיקון החלטת ממשלה
15/22444קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר
15/22443קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר
201428/122381שיקום הערבה והיערכות לאומית לטיפול באירועי זיהום סביבתיים בעקבות אירוע פריצת צינור הנפט בבאר אורה
13/11חק/1125הצעת חוק ההתגוננות האזרחית (תיקון – התקן בטיחותי על דלת מרחב מוגן דירתי), התשע"ג-2013
19/102124הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלה
10/102108הסדרת הסמכויות בתחום הכנת העורף למצבי חירום – תיקון החלטת ממשלה
21/92016הכרזה על רצועת עזה כ"שטח אויב" לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב – 1952
10/81965עיבוי התוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2016-2014
24/71897צעדים לחיזוק העורף כתוצאה מהצרכים הנובעים ממבצע "צוק איתן"
10/71842החלטה על הפעלת מערך משק לשעת חירום – מל"ח
8/71821הארכת תוקף הכרזה על מצב מיוחד בעורף
6/71815הקמת קריית הסייבר הלאומית והטבת מס לחברות סייבר בקריה
1/61661העברת שטח פעולה מהמשרד להגנת העורף למשרד הביטחון
201329/121114תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2014
16/10788צוות לגיבוש תכנית להתמגנות העורף – הארכת מועד הגשת התכנית
21/7586מינוי המנהל הכללי של המשרד להגנת העורף
16/6387הקמת צוות לגיבוש תכנית להתמגנות העורף
13/5280הצגת שבוע חירום לאומי – "עורף איתן 1"
13/5206הקצאה יעילה בתקצוב מערכת קשר רדיו לאומי
28/477ועדת שרים לעניין מוכנות הזירה האזרחית למצבי חירום
20/25371הקמת מערכת התרעה קצרת מועד ארצית לרעידות אדמה וצונאמי (מערכת "תרועה" ומערכת "מים אדירים") – תיקון החלטת ממשלה
20124/115207תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ובישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2013
3/105136הפעלת מוסדות חינוך במצב ביטחוני
7/64738הקמת מערכת התרעה קצרת מועד ארצית לרעידות אדמה וצונאמי (מערכת "תרועה" ומערכת "מים אדירים")
29/34505קביעת מסגרת ההיערכות לרעידות אדמה בישראל
9/24241הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון – הקלת התנאים לאישור תכנית חיזוק), התשע"א-2011 של חה"כ זבולון אורלב ודוד אזולאי
2/24218הכרזה על אסון טבע לפי חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989 (ארגמן ורותם)
1/14059תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ובישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2012
20113/103740המשרד להגנת העורף – הקצאת משרות, תקציב פעולות והעברת סמכויות משק לשעת חירום (מל"ח)
11/83626הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים, התשס"ט 2009 של ח"כ משה גפני ואורי מקלב (פ1586/)
7/83611קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי
29/43178היערכות פיננסית וביטוחית לפעולות הנדרשות לאחר רעידת אדמה
7/43107העברת שטח הפעולה של הוועדה הבינמשרדית להיערכות לרעידות אדמה ממשרד התשתיות הלאומיות למשרד ראש הממשלה לטיפול השר זאב ב. בגין ופעולות נוספות הנדרשות כפועל יוצא מההעברה הנ"ל
3/43095הקמת ועדת שרים להכנת העורף לשעת חירום
27/33048העברת שטחי פעולה למשרד להגנת העורף
13/12722הגנות החופים בים המלח – דיווח בדבר נושא יציבות תשתיות באזור
9/12699שיפור היערכות העורף למקרי חירום ואסונות וקביעת המקורות התקציביים ליישום החלטה זו
201023/122640אסון הדליקה שהתרחשה בהר הכרמל ביום 2.12.2010
29/72169הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון – הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק), התש"ע 2010 של ח"כ זבולון אורלב (פ/2304)
15/72014הרחבת היצע הדיור, קידום הליכי התחדשות עירונית ומיגון וחיזוק מבנים
25/21435הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (תיקון – פיצוי בשל נזק משטפונות), התש"ע 2010 של חה"כ רוחמה אברהם-בלילא ויריב לוין (פ2062/)
11/21356הטיפול המשולב באירועי חומרים מסוכנים – תיקון החלטת ממשלה
200923/8706שילוב מטה מל"ח (משק לשעת חירום) ארצי ברשות החירום הלאומית (רח"ל)
9/6474היערכות ישראל לשינוי אקלים – היערכות ומוכנות לשינוי אקלים והפחתת פליטות גזי חממה
27/5260הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשס"ט 2009 של חה"כ ג'מאל זחאלקה ואחרים (פ525/)
20/428ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה
19/24494הקמת מינהל המחקר למדעי האדמה והים והסדרת פעילות מכוני המחקר: המכון הגיאופיסי לישראל, החברה לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ והמכון הגיאולוגי
1/14379הרחבת שטח הפעלה של מערך משק לשעת חירום
200814/124331הקצאת תקציב לחיזוק מבני ציבור מפני רעידות אדמה – עררי שר הרווחה והשירותים החברתיים והשר לביטחון הפנים על החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה
7/53481המשרד להגנת הסביבה – מנחה מקצועי לאומי לנושא החומרים המסוכנים בישראל – תיקון החלטת ועדת השרים מס' חמ6/ מיום 3.3.2008
14/23128הקמת ועדה לבחינת היערכות העורף לשעת חירום
14/23125שיתוף פעולה עם המשרד לביטחון הציבור ומוכנות לחירום של קנדה
27/13021עידוד חיזוקם של מבנים מפני רעידות אדמה – הקצאת תקציב ליישום המלצות ועדת המנכ"לים במסגרת יישום תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38)
20079/122718מינוי יושב-ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה
30/72332המועצה לביטחון לאומי – ייעודה, תפקידיה ודרכי פעולתה
22/72066היערכות העורף לחירום והתנהלותו בעת מלחמת לבנון השניה – דו"ח מבקר המדינה
8/71936הקמת מערך ההסברה הלאומי
20/51675הכרזה על אסון טבע לפי חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"ט 1989
15/41577הטלת האחריות הכוללת לטיפול בעורף במצבי חירום על שר הביטחון
200631/12964יישום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור (דו"ח זילר)
7/9425יישום תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) – דיון בהמלצות ועדת המנכ"לים
6/8365הכרזה על אסון טבע לפי חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"ט 1989
2/7219מדיניות המיגון של מוסדות החינוך ביישובי עוטף עזה – המלצות ועדת המנכ"לים
29/6206הרכב ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה
14/536ועדת שרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה
5/24694הקמת חדרי ביטחון במבני מגורים באזור סובב עזה אשר הוקמו לצרכי השכרה למתיישבי חבל עזה במסגרת תכנית ההתנתקות
20054/124517תקצוב היערכות לרעידות אדמה
6/114356הערכות לקראת התפרצות של שפעת פנדמית
30/104336היערכות לקראת התפרצות אפשרית של שפעת פנדמית (שפעת העופות)
9/84103קיצור וייעול של הליכי התכנון והבניה
200427/62129ועדת שרים לענין היערכות לטיפול ברעידות אדמה – מינוי יושב-ראש

 

החלטות ועדת השרים לעניין ההיערכות לטיפול ברעידות אדמה

שנהתאריךמס' החלטהכותרת ההחלטה
201221/5רעד/20הקמת מערכת התרעה קצרת מועד ארצית לרעידות אדמה וצונאמי (מערכת "תרועה" ומערכת "מים אדירים")
12/3רעד/17קביעת מסגרת ההיערכות לרעידות אדמה בישראל
2/24218הכרזה על אסון טבע לפי חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות), התשמ"ט-1989 (ארגמן ורותם)
1/14059תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות ובישובי "עוטף רצועת עזה" לשנת 2012
201129/3רעד/8היערכות פיננסית וביטוחית לפעולות הנדרשות לאחר רעידת אדמה
200620/8רעד/1ישום תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) – דיון בהמלצות ועדת המנכ"לים

 

 

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות