UNDAC, United Nations Disaster Assessment and Coordination – שייך לארגון OCHA, וכולל צוות כוננות של מומחים לניהול אסונות ממספר מדינות המקבלים מינוי ומימון מהממשלות החברות וכן ממספר ארגוני או"ם נוספים. לאחר קבלת קריאה לעזרה ממדינת מוכת אסון הצוות זמין ליציאה בתוך מספר שעות לאזור במטרה לבצע הערכה וסדרי עדיפויות לציוד ולחוסרים שלהם יזדקקו, וכן עזרה בתיאום הסיוע הבינלאומי.

OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – ארגון של האו"ם שבאחריותו לתאם ולארגן את כלל ארגוני הסיוע, התגובה והתרומה למענה לאסון. תפקיד הארגון לשנע ולתאם ביעילות את הפעילות ההומניטרית, בשיתוף עם ארגונים לאומיים ובין-לאומיים, כדי להקל את הסבל שבני אדם חווים באסונות.

ארגון הבריאות העולמי WHO, World Health Organization – ארגון בריאות העולמי הוא הסמכות המתאמת והמכווינה בנושאי בריאות בעולם. הארגון מספק קווים מנחים וסטנדרטים בנושאי בריאות. הארגון עובד בצמידות עם המדינות החברות באו"ם ושותפים בינלאומיים, כדי לעזור לקהילות להתכונן, להגיב ולהשתקם מאירועי חירום ואסון.

INSARAG, International Search and Rescue Advisory Group – ארגון או"ם שמטרתו לתאם בין ארגוני החילוץ וההצלה העירוניים השונים מהעולם וכן להגדיר סטנדרטים ושיטות עבודה לתיאום בינ"ל לחילוץ לכודים.

FEMA, Federal Emergency Management Agency – סוכנות פדרלית שבאחריותה לתאם את כל זרועות הממשל הפדרלי בארה"ב על מנת להתכונן, למנוע, להגיב, להפחית את ההשפעות, ולהשתקם מכל אסון המתרחש בארה"ב, כולל אסונות ממקור טבעי או מעשה ידי אדם, לרבות פעולות טרור.

צלב אדום (צל"א),ICRC International Committee of the Red Cross – ארגון פרטי לסיוע הומניטרי עם מפקדה בז'נבה, שוויץ. הארגון קיים מתוקף אמנת ז'נבה וממומן ע"י המדינות החתומות על האמנה. סמל הארגון, הצלב האדום, הוא למעשה סמל הגנה בינלאומי שבה לסמן את כל מי שעוסק בהגנה על פצועים ונפגעים בשדה הקרב ולספק לו הגנה מתקיפה. מנדט הארגון הוא טיפול במאבקים (מלחמות) פנימיים ובינלאומיים ושמירה וטיפול באזרחים שנפגעו כתוצאה מלחימה ולמנוע היפגעות שלא לצורך וכן טיפול בשבויי מלחמה.

ארגונים לא ממשלתיים, NGO's Non-Governmental Organizations – ארגונים לא ממשלתיים ממלאים בשנים האחרונות תפקיד מרכזי בזירה הבין-לאומית. מעורבותם בסוגיות של שמירה על זכויות אדם, סיוע הומניטרי באזורי אסון ושל הגנה על איכות הסביבה הולכת וגוברת ובו בזמן מתרחבת פעילותם גם לתחומים של פיתוח חברתי וכלכלי. ארגונים אלה פועלים ללא שיוך ממשלתי, באופן עצמאי ובמנותק מהממשלה.

דף הפייסבוק של אתר אסונות   ספריית החירום הלאומית   ערוץ המסמכים של אתר אסונות